naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
zaměstnanci
třídy
organizace školního roku
školská rada
mateřská škola
školní jídelna
školní družina
dokumenty
vyhlášky o školských obvodech
rozvrhy
ŠVP
kroužky
projekty
logopedická prevence
úspěchy školy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Projekt
Tvoření nás baví

úřední e-deska

Projekt Rekonstrukce školního hřiště
v Měšicích

úřední e-deska

  


 

logopedická prevence


Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015
„Nauč mne správně komunikovat- budeme si lépe rozumět“

Naše mateřská škola podala úspěšně v rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“ projekt „Nauč mne správně komunikovat – budeme si lépe rozumět“,který je zaměřen na prevenci logopedických vad, při čemž prevence není brána jako náhrada za logopedickou péči, kterou se zabývá klinický logoped. Prevenci je důležité pojímat nejen po stránce vývoje řeči, ale týká se rozvoje celé osobnosti dítěte.
V rámci projektu budou pořízeny prostředky moderní informační technologie - interaktivní tabule, výukový software, didaktický materiál, nejrůznější hry a CD, které budou děti využívat pro rozvoj řeči. Jejich prostřednictví můžeme např. vést děti k uvědomování si síly, tempa a rytmu řeči, rozvíjet obsahovou stránku řeči, mimiku, gesta, zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky, procvičovat artikulaci jednotlivých hlásek atd. Pro nás je hlavním úkolem v maximální možné míře rozvíjet u dětí obsahovou stránku řeči a spontánní řečový projev. Jednodušeji řečeno, cílem je, aby si děti rozuměly a dokázaly navzájem komunikovat, vyjadřovat své myšlenky a porozumět pokynům jiné osoby. Pokud bude dítě rozvíjeno komplexně, projeví se to pozitivně i po stránce vývoje řeči. Neméně důležité je, aby si rodiče uvědomili, že předškolní věk je doba pro optimální nápravu vad řeči, proto je celý kolektiv MŠ otevřen dotazům rodičů, kteří si nevědí rady a potřebují informaci nebo pomoc s touto problematikou.
Z toho důvodu budou k realizaci projektu přizváni rodiče dětí, budou seznámeni s cíli, metodami a způsoby logopedické prevence, bude jim umožněn kontakt s pracovníky odborných pracovišť – SPC Týn nad Vltavou, PPP Tábor, PorCeTa Tábor, klinickým logopedem formou odborných přednášek a seminářů. Pro rodiče uspořádají pracovnice MŠ ukázkové hodiny zaměřené na logopedickou péči s využitím nových moderních informační technologií – interaktivní tabule, výukového softwaru, seznámení s dalšími logo hrami (např.
loutkové divadlo) a pomůckami, s nimiž budou pracovat děti i pedagogové. Na závěr uspořádají děti druhého oddělení pro mladší děti prvního oddělení a žáky první třídy ZŠ loutkové divadelní představení.
                                                                                        Mgr. Hana Saláková, ředitelka ZŠ a MŠ
                                                                                        Bc. Ivana Bakešová, vedoucí učitelka MŠ


 

Projekt Společnou cestou
za kvalitním vzděláváním

úřední e-deska

úřední e-deska

Jak probíhala rekonstrukce naší školní budovy č. 43

naše akce

Okresní přebor
v plavání ZŠ

Malování
na chodníku

Zdravotnická soutěž

Návštěva na statku

Plavání

Návštěva výstavy zvířat

Opékání buřtů
se školní družinou

Bleší trh

Hodina duchů - 2.třída

Výstava drobného zvířectva

Bruslení

Návštěva zvířátek

Čertí škola

Bramboriáda

Výstava zvířátek

Beseda o houbách

Školní výlet - Hluboká nad Vltavou

Divadelní představení

Den Slabikáře

Oslava Dne dětí

Zumba